bhagalpur parliamentary Lok Sabha elections2014

bhagalpur parliamentary Lok Sabha constituency locates in Bihar state. Hussain,Shri Syed Shahnawaz (MP - Memberof Parliament) of Bharatiya Janata Party(BJP) represent the curent parliament (Lok Sabha) from bhagalpur parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary elections 2014 in bihar

Google