katihar parliamentary Lok Sabha elections2014

katihar parliamentary Lok Sabha constituency locates in Bihar state. Choudhary,Shri Nikhil Kumar (MP - Memberof Parliament) of Bharatiya Janata Party(BJP) represent the curent parliament (Lok Sabha) from katihar parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary elections 2014 in bihar

Google