madhubani parliamentary Lok Sabha elections2014

madhubani parliamentary Lok Sabha constituency locates in Bihar state. Yadav,Shri Hukmdev Narayan (MP - Memberof Parliament) of Bharatiya Janata Party(BJP) represent the curent parliament (Lok Sabha) from madhubani parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary elections 2014 in bihar

Google