bastar parliamentary Lok Sabha elections2014

bastar parliamentary Lok Sabha constituency locates in chhattisgarh state. Mr.Kashyap, Shri Dinesh(MP - Member of Parliament) of Bharatiya Janata Party represent the curent parliament (Lok Sabha) from bastar parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary Lok Sabha elections 2014 in chhattisgarh

Google