kanker parliamentary Lok Sabha elections2014

kanker parliamentary Lok Sabha constituency locates in chhattisgarh state. Potai,Shri Sohan (MP - Member of Parliament) of Bharatiya Janata Party represent the curent parliament (Lok Sabha) from kanker parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary Lok Sabha elections 2014 in chhattisgarh

Google