mahasamund parliamentary Lok Sabha elections2014

mahasamund parliamentary Lok Sabha constituency locates in chhattisgarh state. Sahu,Shri Chandu Lal (MP - Member of Parliament) of Bharatiya Janata Party represent the curent parliament (Lok Sabha) from mahasamund parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary Lok Sabha elections 2014 in chhattisgarh

Google