bharuch parliamentary Lok Sabha elections2014

bharuch parliamentary Lok Sabha constituency locates in gujarat state. Vasava,Shri Mansukhbhai D. (MP - Member of Parliament) of Bharatiya Janata Party(BJP) represent the curent parliament (Lok Sabha) from bharuch parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary lok sabha elections 2014 in gujarat

Google