khunti parliamentary Lok Sabha elections2014

khunti parliamentary Lok Sabha constituency locates in jharkhand state. Munda,Shri Kariya (MP - Memberof Parliament) of Bharatiya Janata Party(BJP) represent the curent parliament (Lok Sabha) from khunti parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary Lok Sabha elections 2014 in Jharkhand

Google