chandrapur parliamentary Lok Sabha elections2014

chandrapur parliamentary Lok Sabha constituency locates in maharashtra state. Ahir,Shri Hansraj Gangaram (MP - Memberof Parliament) of Bharatiya Janata Party(BJP) represent the curent parliament (Lok Sabha) from chandrapur parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary loka sabha elections 2014 in maharashtra

Google