palghar parliamentary Lok Sabha elections2014

palghar parliamentary Lok Sabha constituency locates in maharashtra state. Jadhav ,Shri Baliram Sukur (MP - Memberof Parliament) of Bahujan Vikas Aaghadi(BVA) represent the curent parliament (Lok Sabha) from palghar parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary loka sabha elections 2014 in maharashtra

Google