raver parliamentary Lok Sabha elections2014

raver parliamentary Lok Sabha constituency locates in maharashtra state. Jawale,Shri Haribhau Madhav (MP - Memberof Parliament) of Bharatiya Janata Party(BJP) represent the curent parliament (Lok Sabha) from raver parliamentary Lok Sabha constituency

lok sabha elections 2014 maharashtra results

Google