yavatmal washim parliamentary Lok Sabha elections2014

yavatmal washim parliamentary Lok Sabha constituency locates in maharashtra state. Gawali (Patil),Ms. Bhavana (MP - Memberof Parliament) of Shiv Sena(SS) represent the curent parliament (Lok Sabha) from yavatmal washim parliamentary Lok Sabha constituency

lok sabha elections 2014 maharashtra results

Google