jalandhar parliamentary Lok Sabha elections2014

jalandhar parliamentary Lok Sabha constituency locates in punjab state. Sidhu,Shri Navjot Singh (MP - Memberof Parliament) of Bharatiya Janata Party(BJP) represent the curent parliament (Lok Sabha) from jalandhar parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary Lok Sabha elections 2014 in Punjab

Google