churu parliamentary Lok Sabha elections2014

churu parliamentary Lok Sabha constituency locates in rajasthan state. Kaswan,Shri Ram Singh (MP - Member of Parliament) of Bharatiya Janata Party(BJP) represent the curent parliament (Lok Sabha) from churu parliamentary Lok Sabha constituency

parliamentary lok sabha elections 2014 in rajasthan

Google